I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest spółka Euro-Tax Zwrot Podatku S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Sikorskiego 2-8, lok. 1, 53-659 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000480703, NIP 1080009959, REGON 142746896.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych:

 • pisemnie na adres wskazany w pkt. 1 powyżej
 • elektronicznie pisząc na adres [email protected]

3. Dane osobowe Użytkowników serwisu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. Usługodawca zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Zakres cel i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Zakres danych zbieranych przez Usługodawcę wynika bezpośrednio z celu przetwarzania danych i funkcjonalności, z której korzysta zalogowany i niezalogowany Użytkownik, w tym jest to: adres e-mail, numer telefonu i hasło wykorzystane do rejestracji konta w Serwisie oraz inne dane zapisane w profilu użytkownika oraz przekazane przez niego w wiadomościach i komentarzach.

2. Dane osobowe pozyskiwane od Użytkowników są niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz ich rozwoju, dlatego Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby je odpowiednio zabezpieczyć w tym przetwarzać je jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne.

3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:

 • zawarcie i wykonanie umowy zawartej na warunkach określonych w regulaminie Serwisu, w tym rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika związanej z bezpiecznym logowaniem – na podstawie akceptacji przez Użytkownika warunków Regulaminu serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • udzielania odpowiedzi Użytkownikom na pytanie związane z Serwisem oraz jego funkcjonowaniem, rozpatrywania skarg i wniosków – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami opartych na rzetelności i lojalności;
 • przesyłania systemowych wiadomości elektronicznych (e-mail) (dotyczących zmiany w obrębie założonego konta), treści marketingowych i ofert handlowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub kontakt telefoniczny i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS) – na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na marketingu usług spółki Euro-tax Zwrot Podatku oraz usług innych Użytkowników (potencjalnych pracodawców);
 • ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ustaleniu, dochodzeniu oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądem i innymi organami państwowymi;
 • dodatkowo w celu dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez Serwis usług wykorzystywana jest technologia, która gromadzi oraz przetwarza dane zapisane w plikach cookies, w tym adres IP.

4. Bez względu na cel przetwarzania podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić w zależności od konkretnego przypadku zawarcie umowy, korzystanie z wybranych usług w ramach serwisu i jego funkcjonalności lub otrzymywanie treści marketingowych.

III. Okres przetwarzania danych

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu, a po tym okresie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia albo obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

2. Dane zebrane w ramach utworzonego, ale niepotwierdzonego konta będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia przesłania linku aktywacyjnego do potwierdzenia założenia konta.

3. Dane osobowe pozyskane w czasie komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od momentu otrzymania ostatniej wiadomości.

4. Dane zebrane na potrzeby przysłania treści marketingowych będą przetwarzanie do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do momentu wycofania zgody na wybrany kanał komunikacji, co do którego taka zgoda została wyrażona.

5. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu odwołania zgody, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

6. Dane zawarte w plikach cookies przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanemu na ich urządzeniach plików cookies.

IV. Wykorzystanie danych i odbiorcy danych

1. W przypadku złożenia Aplikacji przez Użytkownika, Usługodawca przetwarza dane osobowe takie jak: adres e-mail oraz dane zawarte w formularzu aplikacyjnym dla celów prowadzenia statystyk oraz mierzenia ruchu w Serwisie.

2. Usługodawca nie przetwarza danych osobowych zawartych w CV, formularzu aplikacyjnym i innych dokumentach zamieszczonych przez Użytkownika dla celów prowadzenia rekrutacji, a jedynie pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy Użytkownikiem, a potencjalnym pracodawcą.

3. Zgormadzone dane osobowe mogą być przekazywane:

 • pracodawcom, korzystającym z usług Serwisu,
 • dostawcom usług, z których korzysta Usługodawca przy prowadzeniu Serwisu,
 • uprawnionym organom państwowym.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

V. Prawa osób

1. Każdemu Użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora,
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

2. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzania o ochronie danych.

VI. Polityka cookies

1. Usługodawca tj. Euro-Tax Zwrot Podatku automatycznie zbiera informacje zawarte w plikach cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, takie jak m.in. data połączenia z serwisem oraz adres IP urządzenia, przechowywane na urządzeniach końcowych (np. komputerze, tablecie lub smartfonie) osób korzystających z serwisu vox.pl.

2. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies wyłącznie informacyjnie w celu:

 • dostosowania zawartości strony do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkownika,
 • tworzenia statystyk służących poprawie funkcjonalności strony, jej struktury i zawartości,
 • zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym utrzymanie sesji po zalogowaniu i rozpoznanie osoby korzystającej przy kolejnej sesji.

3. Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne, które pozostają w pamięci przeglądarki Użytkownika do momentu opuszczeni Seriwsu – są one obowiązkowe dla poprawnego działania wybranych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości serwisu,
 • 30 dniowe, wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia strony dla Użytkownika.

4. Pliki cookies nie zawierają informacji o danych kontaktowych Użytkowników.

5. Użytkownicy serwisu sami zarządzają ustawieniami cookies, przy czym co do zasady domyślnie zapisywane są wszystkie pliki cookie.

6. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym.

7. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies postępując zgodnie z instrukcją danego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Usługodawca informuje, że ograniczenie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na wybrane funkcjonalności dostępne w serwisie.

9. Pliki cookies zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane przez zaufane podmioty współpracujące z Usługodawcą tj. dostawców aplikacji multimedialnych.

10. Szczegółowe informacje na temat gromadzenia danych dzięki plikom cookies znajdują się w zakładce Pomoc wykorzystywanego oprogramowania (przeglądarki internetowej).