I. Postanowienia ogólne 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określają zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie ofert pracy i ogłoszeń poszukujących pracowników do pracy za granicą oraz zasady korzystania z serwisu internetowego www.znajdz-prace.nl.

2. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest m.in. zakres usług Serwisu, warunki korzystania przez Użytkownika z Serwisu, wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług, prawa, obowiązki, zakres odpowiedzialności Użytkownika i Usługodawcy, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

3.  Usługodawcą w rozumieniu Regulaminu jest spółka Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Sikorskiego 2-8, lok. 1, 53-659 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS 0000480703, NIP: 1080009959, REGON: 142746896

4. Regulamin skierowany jest zarówno do osób fizycznych (konsumentów), jak i do osób prawnych (przedsiębiorców), dzieląc ich na użytkowników zarejestrowanych i użytkowników niezarejestrowanych, a użytkowników zarejestrowanych na poszukujących pracy (pracowników) i poszukujących pracowników (pracodawców).

5. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu internetowego www.znajdz-prace.nl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

II. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają

1. Usługodawca – spółka Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Sikorskiego 2-8, lok. 1, 53-659 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS 0000480703, NIP: 1080009959, REGON: 142746896

2. Serwis– serwis internetowy, dostępny na stronie www.znajdz-prace.nl należący do Usługodawcy, w ramach którego świadczone są Usługi objęte niniejszym Regulaminem, gdzie publikowane są treści własne oraz informacje i materiały pochodzące od osób trzecich i Użytkownika z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące oferty pracy lub oferowanych usług zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

4. Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które na zasadach Regulaminu może być podmiotem niezarejestrowanym lub zarejestrowanym, poprzez utworzenie Konta lub aktywację Ogłoszenia w Serwisie.

5. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi po dokonaniu rejestracji oraz akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności stanowiącej załącznik nr 1 Regulaminu część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych czynności w ramach świadczonych usług przez Usługodawcę .

6. Formularz „Aplikuj” – usługa rozpoczynająca korzystanie z usług Serwisu po podaniu poczty elektronicznej i nr telefonu oraz akceptacji zgody na przetwarzanie danych z możliwością dodania wiadomości oraz załączników. Prawidłowe wypełnienie Formularza oraz akceptacja wymaganych załączników stanowią niezbędny czynnik prawidłowego wysłania Aplikacji.

7. Panel „Disqus” – usługa Serwisu pozwalająca na przeglądanie treści w nim zawartych oraz dająca możliwość zamieszczania komentarzy i opinii.

8. Lista Ogłoszeń – wykaz Ogłoszeń „dam pracę” lub „szukam pracę”, w kolejności chronologicznej zgodnie z datą ich publikacji widoczny na Serwisie po założeniu Konta dający możliwość podziału według lokalizacji, zawodu lub branży.

9. Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną – wykonywanie świadczenia usług przez wysłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2018, poz. 1954 t.j. z późn. zm.)

10. Środki Komunikacji Elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznym, a w szczególności poprzez adres poczty elektronicznej wskazanej przez strony.

11. Ciasteczka (cookies) – pliki tekstowe, z zapisywanymi przez Serwis informacjami, z których korzysta Użytkownik. Szczegółowe informacje na temat tych plików zawiera Polityka plików Cookies stanowiąca załącznik nr 2 Regulaminu.

III. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1. Usługi świadczone w Serwisie www.znajdz-prace.nl są bezpłatne. Wszelkie zmiany w tym zakresie Usługodawca ma obowiązek uzyskać zgodę Użytkownika, jednak nie później niż w chwili wyrażenia zgody zawarcia umowy o świadczenie usług odpłatnie.

2. Zamieszczane w Serwisie Ogłoszenia dokonywane są przez Użytkownika, a ich treść musi być zgodna ze stanem faktycznym.

3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników. Użytkownik za pomocą zamieszczonego w serwisie formularza „Aplikuj” może przeglądać wizytówki pracodawców oraz aplikować na Ogłoszenie po podaniu adresu poczty elektronicznej i nr telefonu oraz akceptacji dołączonych do formularza załączników.

4. Za pomocą Formularza poprzez zakładkę „kontakt” Użytkownik ma możliwość przesyłania do Usługodawcy wiadomości i załączników m.in. CV oraz dodatkowych informacji które doręczane są Usługodawcy i Użytkownikowi - pracodawcy.

5. Użytkownik zarejestrowany jako pracownik lub jako pracodawca w ramach założonego konta ma możliwość:

5.1 Edytowania wszystkich treści w nim zamieszczonych, w tym swoich danych osobowych lub danych firmy oraz usunięcia założonego Konta w Serwisie

5.2. Sprawdzenia ilości i treści złożonych aplikacji

5.3 Monitorowania pojawiających się w serwisie Ogłoszeń poprzez ich wybór w maksymalnej ilości 5 słów kluczowych

5.4. Dodawania Ogłoszeń „szukam pracy” lub „dam pracę”, archiwizowania zamieszczonych treści oraz zamieszczania ich ponownie

5.5. Zapisywania lub usuwania listy Ogłoszeń

6. Treść Ogłoszenia powinna być jasna i dokładna, rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.

7. Usługodawca chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą integralną część Regulaminu.

8. Użytkownik korzystający z usług Serwisu oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z podawanych, zapisywanych lub publikowanych danych kontaktowych tj. adresu poczty elektronicznej czy nr telefonu, itp.

9. Adres poczty elektronicznej jest formą identyfikacji Użytkownika zarejestrowanego , powiązany z założonym Kontem w ramach świadczonych usług .

IV. Zawarcie i rozwiązanie umowy

1. Użytkownik z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu i akceptacji jego warunków.

2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu lub z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza, na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieokreślony.

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez każdą stronę w każdym czasie.

5. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta lub zaprzestanie korzystania z Usług.

6. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres poczty elektronicznej Usługodawcy .

7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. Usługodawca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta Użytkownika w przypadkach wskazanych w pkt. VII ppkt. 1 Regulaminu oraz :

8.1. Usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, która była użyta do założenia Konta.

8.2. Wykorzystania przez Użytkownika świadczonych usług w Serwisie niezgodnie z ich przeznaczeniem.

8. W przypadku rozwiązania umowy wynikającego z pkt. IV ppkt. 8 Usługodawca poinformuje Użytkownika przesyłając informacje na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

V. Prawa i obowiązki

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, zgodnie z bieżącymi możliwościami technologicznymi.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

2.1. Przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu po zamieszczeniu komunikatów technicznych lub prawnych związanych z ich funkcjonowaniem .

2.2. Modyfikacji świadczonych usług, w zakresie narzędzi oraz sposobu działania Serwisu.

2.3. Poprawienia Ogłoszenia lub innych treści zamieszczonych w Serwisie po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu do poprawienia lub zmiany .

2.4. Usunięcia Ogłoszenia oraz innych treści udostępnianych przez Użytkownika w Serwisie, jeśli te naruszają postanowienia Regulaminu bez podania przyczyny.

2.5. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy Użytkownikom w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów w korzystaniu z usług Serwisu.

2.5. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące, jeżeli:

2.5.1. Treści w nim zamieszczone są nieprawdziwe, nieścisłe lub budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich wiarygodności lub są niezgodne z Regulaminem.

2.5.2. Dysponuje uzasadnioną i wiarygodną informacją, że treści w nim zamieszczone są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, są nieprawdziwe lub naruszają interesy Usługodawcy lub dobra osobiste osób trzecich.

VI. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamacje wyłącznie w sprawach dotyczących realizacji świadczonych Usług, z wyłączeniem odpowiedzialności Usługodawcy wskazanej w pkt. VII Regulaminu.

2. Reklamacja powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy i zawierać następujące dane:

2.1. Dane identyfikujące Użytkownika

2.2. Opis reklamowanej Usługi

2.3. Okoliczności uzasadniające reklamację

2.4. Względnie uwagi lub sugestie dotyczące rozpatrzenia zgłoszenia.

3. Reklamacja nie zawierająca wskazanych w pkt. VI ppkt. 2 Regulaminu danych pozostawiana jest bez rozpoznania.

4. Termin rozpatrzenia prawidłowo złożonej reklamacji to 14 dni roboczych od daty jej doręczenia.

5. Reklamacja rozpoznana zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpoznaniu.

VII. Odpowiedzialność

1. Usługodawca, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z:

1.1. Usunięcia treści zamieszczanych przez Użytkownika, które naruszają Regulamin, prawa Usługodawcy oraz prawa osób trzecich.

1.2. Korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Serwis w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, a wyrządzających w wyniku takiego działania szkody osobom trzecim.

1.3. Treści zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie w tym w zakresie ochrony praw autorskich dotyczących nazwy własnej czy logo Użytkownika.

1.4. Utraty przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy, w tym działania osób trzecich.

1.5. Podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich podczas rejestracji do Serwisu.

2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za publikowane treści i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw Usługodawcy oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty i szkody powstałe na skutek zaniechania lub zawinionego działania także dochodzone przed sądem, skierowane przeciwko Usługodawcy, a związane z zachowaniem Użytkownika niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę.

VIII Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę zgodnie i na warunkach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na zasadach opisanych w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik nr 1 Regulaminu.

2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników niezbędnych dla realizacji postanowień Regulaminu. Dane te są przetwarzane przez Usługodawcę dla zawarcia i wykonania umowy na warunkach określonych w Regulaminie, w tym zapewnienia należytej jakości usług, monitorowania i weryfikacji poprawności tej umowy – przez czas jej trwania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia i przeniesienie, jak również wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody.

4. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom w celu i zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Usługi, na potrzeby, której dane zostały zebrane.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności Użytkowników określa dokument Polityka prywatności.

IX. Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmian w świadczeniu usług przez Serwis lub jakichkolwiek innych ważnych przyczyn Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmian w Serwisie.

3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadamia Użytkownika zamieszczając informacje w Serwisie.

4. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług niezwłocznie po uzyskaniu informacji o tej zmianie. Jeżeli takie działania nie zostaną podjęte, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmiany.

5. Regulamin oraz umowa o świadczenie usług podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory powstałe na tym gruncie podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019, poz. 123 t.j. z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781 t.j. z późn. zm.), ustawy z dnia 23 czerwca 1964r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2019, poz. 1145 t.j. z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

7. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpoznawania sporów, a procedury w tym zakresie dostępne są m.in. na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów -www.uokik.gov.pl.

8. Polityka prywatności będąca załącznikiem nr 1 oraz Polityka ciasteczek” Cookies” będąca załącznikiem nr 2 stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.