Prawa pracownika w Austrii
21 lip 2021

Prawa pracownika w Austrii

Wyjeżdżając za granicę, zwłaszcza w celach zarobkowych, warto zapoznać się z obowiązującymi na danym terenie przepisami. Austriackie prawo pracy dla Polaków może jednak sprawiać trudności w zrozumieniu. Wyjaśniamy m.in. kwestię wynagrodzenia, wypowiedzenia oraz urlopu.

Wynagrodzenie

Aktualnie w Austrii nie ma minimalnego wynagrodzenia. Stawka godzinowa jest ustalana w układzie zbiorowym danego zakładu pracy. Z reguły zakłada się, że najniższa krajowa to 1500 € miesięcznie. Na podstawie tej kwoty i średniej ilości godzin wypracowanych miesięcznie stawka godzinowa w Austrii wynosi 10,35 €/h. W porównaniu z zarobkami z innych krajów Unii Europejskiej Austria zapewnia stosunkowo dobre wynagrodzenie.

Wypowiedzenie (Kündigung)

Jeśli umowa jest na czas nieokreślony, to wypowiedzenie kończy stosunek pracy. Wypowiedzenie nie ma określonej formy, w której ma być zakończone. Może nastąpić poprzez informację ustną, pisemną lub poprzez przekazanie świadectwa pracy przez pracodawcę.

Okres wypowiedzenia

Jest on naliczany od momentu przedłożenia wypowiedzenia pracownikowi do daty ukończenia stosunku pracy. Czas trwania wypowiedzenia to 1 miesiąc. Termin ten może się jednak wydłużyć do 6 miesięcy, ale nie może być on krótszy niż zakładano. Termin wypowiedzenia to ostatni dzień danego miesiąca.  

Ochrona przed wypowiedzeniem

Ochrona przed wypowiedzeniem może zostać podważona, jeśli miało ona na celu dyskryminację np. płciową. Tym samym pracodawca musi udowodnić, że prawnie zwalnia pracownika. Pracodawca musi poinformować odpowiednią radę pracowniczą, która ma tydzień na odwołanie się od decyzji. Jeśli nie zostanie zgłoszony sprzeciw, to decyzja zostaje zatwierdzona.

Jeśli wypowiedzenie jest bezprawne, to pracownik, który pracuje w zakładzie minimum 6 miesięcy, może przekierować sprawę na drogę sądową.

Zwolnienie

Termin ten określa rozwiązanie stosunku pracy, które poparte jest odpowiednim argumentem. Zgodnie z treścią zawartą w Allgemeinen Burgerlichen Gesetzbuch ABGB (Powszechnej Księgi Praw Obywateli), pracownik może zostać zwolniony, gdy:

· opuszcza pracę bez podania powodu,

· posiada orzeczenie o niezdolności wykonywania danej pracy,

· spożywa alkohol w pracy bądź przychodzi w stanie do pracy nietrzeźwym i nie dostosowuje się do ostrzeżeń pracodawcy,

· dopuści się napaści słownej bądź fizycznej na pracodawcy bądź współpracowniku,

· dopuści się kradzieży bądź innego czynu karalnego,

· uporczywie zaniechuje swoich obowiązków,

· przedstawi fałszywe dokumenty świadczące o uprawnieniach czy też wykształceniu,

· działa na niekorzyść firmy.

Okres próbny

W trakcie trwania okresu próbnego, który w Austrii trwa zazwyczaj od miesiąca do trzech pracodawca oraz pracownik mogą w każdej chwili przerwać stosunek pracy bez podawania konkretnej przyczyny. Jeśli okres próbny jest przedłużony nadal jest możliwość zwolnienia się w każdej chwili.

Wystąpienie z pracy

Jeśli pracodawca nie zapewnił odpowiednich warunków do pracy lub  stosuje tzw. „mobbing”, to osoba podejmująca zatrudnienie może wystąpić z pracy i tym samym od razu rozwiązać stosunek pracy. Powód musi być niepodważalny.

Urlop

Osoby, które są zatrudnione na pełny etat mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 25 dni przy 5- dniowym tygodniu pracy lub 30 dni przy 6- dniowym tygodniu pracy. Dla osób pracujących powyżej 25 lat, urlop wynosi odpowiednio 30 i 36 dni.

Koniec pracy

Jeśli umowa z pracodawcą jest na czas określony i nie zostanie przedłużona, to stosunek pracy wygasa wraz z datą końcową na umowie. Na koniec pracownik powinien otrzymać od pracodawcy dokumenty, które w przyszłości mogą się przydać np. do rozliczenia podatku:

· świadectwo pracy

· podsumowanie rocznych przychodów (Lohnzettel)

· ostatni odcinek z wypłaty

· zaświadczenie od pracodawcy

· zaświadczenie o wymeldowaniu z austriackiej kasy chorych

Ze względu na jedno z najlepszych wynagrodzeń w Unii Europejskiej Austria jest bardzo atrakcyjnym kierunkiem emigracji zarobkowej. Trzeba jednak uważać na chciwych pracodawców, którzy tylko czekają na to, aby wykorzystać swoich pracowników. Dlatego też ważna jest świadomość swoich praw na terenie tego kraju, aby w przypadku nieprzyjemnych sytuacji podjąć odpowiednie kroki.

comments powered by Disqus